BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190807T115224Z DESCRIPTION:Vážení zákazníci\,\n \nsrdečne vás pozývame na ďalší workshop v rámci série bezplatného vzdelávania SecTec Academy.\nHlavn á téma: Monitoring prevádzky a bezpečnosti v interoperabilnom IT/OT (S CADA/ICS) prostredí\n \nWorkshop sa uskutoční dňa 4.septembra 2019 v p rezentačných priestoroch spoločnosti SecTec (2. poschodie). Začiatok r egistrácie je od 8:30 hod.\, prezentácie a diskusia sa uskutočnia v ča se 9:00 hod. - 12:00 hod. \n \nWorkshop sa bude venovať špecializovaný m produktom\, základnej teórii a praktickým ukážkam monitoringu prev ádzkových a bezpečnostných udalostí v reálnom čase v interoperabiln om prostredí IT/OT. Účastníci workshopu získajú základné informác ie\, akým spôsobom monitorovať bezpečnostné hrozby pomocou špecializ ovaných nástrojov Claroty a Flowmon Networks a možnosť ich integrácie do dohľadových nástrojov tretích strán. Ukážeme si aj špecifické nástroje pre automatizáciu mitigácie udalostí\, ktoré môžu mať do pad na fukčnosť a dostupnosť najmä základných\, či kritických slu žieb\, ktoré rieši aj Zákon o kybernetickej bezpečnosti (69/2018 Z.z. ).\n \nWorkshop je primárne venovaný prevádzkovateľom základných slu žieb a organizáciám\, ktoré sú prvkami kritickej infraštruktúry\, a lebo prevádzkujú vo svojej infraštruktúre kontrolne a riadiace systém y.\n \nPrednášajúci: Martin Fábry\, Critical Infrastructure Cybersecur ity Consultant a Roman Čupka\, Country Manager & Principal Consultant\, F lowmon Networks\n \nTešíme sa na Vašu účasť \nTím SecTec a partneri \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20190904T120000 DTSTAMP:20190807T115224Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20190904T090000 LAST-MODIFIED:20190807T115224Z LOCATION:SecTec\, Záhradnícka 151\, Bratislava PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sk:Monitoring prevádzky a bezpečnosti v interoperabilnom IT/OT (SCADA/ICS) prostredí TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A028E22C274DD501000000000000000 010000000B80D9848A325DE4CB71D8506E2614698 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vážení zákazníci\,

 \;

srdečne vás pozývame na ďa lší workshop v rámci série bezplatného vzdelávania \;SecTec Academy.

Hlavná téma: \;Monitoring prevádzky a bezpečnosti v interoperabilnom IT/OT (SCADA/ICS ) prostredí

 \;

Workshop sa uskutoční dňa \;4.septembra 2 019 \;v prezentačných priestoroch spoločnosti SecTec (2. poschodie). Začiatok registrácie je&nb sp\;od 8:30 hod.\, prezentácie a diskusia sa uskutočnia v čase&n bsp\;9:00 hod. - 12:00 hod. \; \;

 \;

Workshop sa bude venovať špecializovaným produktom\, základnej teórii a praktickým ukážkam m onitoringu prevádzkových a bezpečnostných udalostí v reálnom čase v interoperabilnom prostredí IT/OT. Účastníci workshopu získajú základné informácie\, akým spôsobom monitorovať bezpečnostné hrozby pomocou špecializovaných nástrojov Claroty a Flowmon Networks a možno sť ich integrácie do dohľadových nástrojov tretích strán. Ukážeme si aj špecifické nástroje pre automatizáciu mitigácie udalostí\, ktoré môžu mať dopad na fukčnosť a dostupnosť najmä základných \, či kritických služieb\, ktoré rieši aj Zákon o kybernetickej bezp ečnosti (69/2018 Z.z.).

 \;

Workshop je prim árne venovaný prevádzkovateľom základných služieb a organizáciám\ , ktoré sú prvkami kritickej infraštruktúry\, alebo prevádzkujú vo s vojej infraštruktúre kontrolne a riadiace systémy.

 \;

Prednášajúc i: \;Martin Fábry\, Critical Infrastructure Cybersecurity Consultant a \;Roman Čupka\, Country Manager &\; Principal Con sultant\, Flowmon Networks

 \;

Tešíme sa na Vašu účasť \;

Tím < span class=SpellE>SecTec a partneri

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR