BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190807T121304Z DESCRIPTION:Vážení obchodní partneri\,\n \ndovoľte nám srdečne pozva ť všetkých záujemcov o technológie CheckPoint na ďalší workshop zo série bezplatného vzdelávania v rámci SecTec Academy na tému CheckPo int: MAESTRO riešenie.\n \nSecTec Academy sa uskutoční dňa 20. augusta 2019 v priestoroch spoločnosti SecTec (2. posch.). Začiatok registráci e je od 8:30 hod. a prezentácia sa uskutoční v čase 9:00 - 10:30 hod . \n \nRadi by sme sa venovali CheckPoint Maestro riešeniu\, ktoré umož ňuje naplno využiť a skombinovať výkon firewallov s mnohými ďalší mi výhodami plynúcimi z Check Point technológie.\n \nS programom Maestr o môžete dynamicky pridavat alebo odoberat výpočtové zdroje v rámci a medzi Security Groups podľa svojich potrieb. Check Point Maestro priná ša rozsah\, obratnosť a pružnosť cloudu na on-premise s efektívnym zo skupovaním N + 1 založeným na technológii Check Point HyperSync\, čo maximalizuje možnosti vašich existujúcich bezpečnostných brán. Vytvo rte si svoj vlastný virtualizovaný priestor v cloude tak\, že spojíte viacero bezpečnostných brán CheckPoint dohromady. Zoskupte ich podľa s ady bezpečnostných prvkov\, politiky alebo aktív\, ktoré chránia\, a ďalej ich virtualizujte pomocou technológie virtuálnych systémov. Maes tro Hyperscale Orchestrator môžu mať podniky všetkých veľkostí clou dovú bezpečnosť. Pridajte výpočtovy vykon pomocou Maestro Web UI aleb o RESTful API\, tak aby vyhovoval vašim potrebám\, pomocou minimalizáci e rizika vypadkov a maximalizovaní nákladovej efektívnosti.\n \nTeším e sa na stretnutie s Vami.\nTím SecTec & CheckPoint\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20190820T103000 DTSTAMP:20190807T121304Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20190820T090000 LAST-MODIFIED:20190807T121304Z LOCATION:SecTec\, Záhradnícka 151\, 2. poschodie\, Bratislava PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sk:CheckPoint SecTec Academy TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001029F4292A4DD501000000000000000 0100000001C2C515E9772394A8D9C32B61AC98AFA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vážení obchodní partneri\,

 \;

dovoľte nám srdečne pozvať všetkých záujemcov o technológie \;C heckPoint \;na ďalší workshop zo série \; bezplatného vzdelávania v \;rámci SecTec Academy \;na tému \;CheckPoint: MAESTRO riešenie.

 \;

SecTec Academy sa uskutoční  \;dňa \;20. augusta 2019 \;v \;priestoroch spoločnost i SecTec (2. posch.). Začiatok registrácie&nbs p\; je od \;8:30 \;hod. a prezentácia sa uskutoční v čase&n bsp\;9:00 \; - 10:30 hod. \;

 \;

Radi by sme sa venovali&nbs p\;CheckPoint Maestro \;riešeniu\, ktoré u možňuje naplno využiť a \;skombinovať výkon firewallov s \;m nohými ďalšími výhodami plynúcimi z \;Check Point technológie.

 \;

S programom Maestro môžete dynamicky pridavat alebo odoberat v ýpočtové zdroje v rámci a medzi Security Groups podľa svojich potrieb. Check Point Maestro prináša rozsah\, obratnosť a pružnosť cloudu na on-premise s efektívnym zoskupovaním N + 1 založeným na technoló gii Check Point HyperSync\, čo maximalizuje možnosti vašich existujúcich bezpečnostných br án. Vytvorte si svoj vlastný virtualizovaný p riestor v cloude tak\, že spojíte viacero bezp ečnostných brán CheckPoint dohromady. Zoskupt e ich podľa sady bezpečnostných prvkov\, politiky alebo aktív\, ktoré chránia\, a ďalej ich virtualizujte pomocou t echnológie virtuálnych systémov. Maestro Hyperscale< /span> Orchestrator môžu mať podniky všetký ch veľkostí cloudovú bezpečnosť. Pridajte výpočt ovy vykon pomocou Maestro Web UI alebo RESTful API\, tak aby vyhovoval vašim potrebám\, pomocou minimalizácie rizika vypadkov a maxima lizovaní nákladovej efektívnosti.

< o:p> \;

Tešíme sa na stretnutie s Vam i.

Tím SecTec &\; CheckPoint

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR